கிரேசி மோகன்

crazy

அம்மாடை விட்டால் அடிமேயும், ஆதலால்,
சும்மாடாய் தோளில் சுமக்கிறான் -ப்ரும்மாண்டன்;
நாத பிரும்மத்தின் ,பாதக் கவலைபார்,
தூதுக்கு வேண்டுமே தாள்!’’….கிரேசி மோகன்….

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.