கிரேசி மோகன்


images
ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ ரமணாய….

திருவா திரையில் திருச்சுழி ஊரில்
கருவாய் அழகம்மை கர்பம் -உருவாய்
பெருந்தவம் செய்த பகவான் ரமணர்
பிறந்து துறந்தார் பிறப்பு….(1)….

பேரூழி காலத்தில் பாராழி புக்காது
நீரோய சூலன் நிறுத்திய -ஊராம்
திருச்சுழி தோன்றினன், தாயழ கம்மை
கருக்குழியில் கர்மம் கழித்து….(2)….கிரேசி மோகன்….

சொக்கப்ப நாய்க்கர் மதுரை சந்தில்இ
லக்கம் பதிணொன்னில் லீலையாய் -மிக்கதோர்
அச்சமாம் காலனை துச்ச மெனவுதைத்த
அச்சிறுவன் தாளே அரண்…

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.