திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

crazy

”அனன்யபக்தி ஆவுக்(கு) அளிக்கும் பிருந்தா
வனன்யகண்ணா காலை வணக்கம், -தினம்யென்
கணினியில் பிறந்திடுவோய், கேசவ் வரைந்திடுவோய்,
ManyMany HappyReturns மால்’’….கிரேசி மோகன்….

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க