“தேகம் வலித்திடுமே, யோகம் அடிக்கையில்,
சாகா வரத்திற்கும், சாந்திக்கும், -மோகா,
அவாமிசை போய்ப்பல ஆஸனங்கள் செய்யாய்,
சவாஸனத் தூக்கம் சுகம்”….கிரேசி மோகன்….

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *