கிரேசி மோகன்

38

கட்டாந் தரைதனில் கையே தலையணையாய்
கொட்டாவி விட்டுறங்கு கோமானாய் -கட்டாயம்
தன்னாலே வந்துனக்கு தாலாட்டு பாடிடுவார்
பெண்ணாளும் அண்ணா மலை ….

கண்டதே காட்சியாய், கொண்டதே கோலமாய்
உண்டதோர் பிக்‌ஷையில் உன்மத்தம் -கொண்டுநீர்
ஏகான்மம் ஏற்றிட ஏற்றிடுவான் உச்சிக்கு
மீகாமன் அண்ணா மலை ….

கற்ற கரத்தளவே பெற்ற பகுத்தறிவை
முற்றும் துறக்க முனைந்திடுவாய் -சற்றும்
நினையாத வேளை நினக்கருள் செய்வான்
மனையாளும் அண்ணா மலை ….

தொட்ட குறைதோஷம், விட்ட குறைவேஷம்
எட்டநின்று சாட்ஷியாய் ஏற்றிட -அட்டவணை
போட்டுயர்ந்த ஞானம் படிப்படியாய் நல்கும்
மாட்டமர்ந்த அண்ணா மலை …

அச்சம் பொறாமை அசூயை அவமானம்
மிச்சமின்றி போட்டு மிதித்திடு -உச்சம்
உனக்களிக்கும், ஒன்றிலும் ஒட்டாத இன்ப
மனக்களிப்பே அண்ணா மலை ….
சல்லடை போட்டு சலித்து சலித்தேனே
உள்ளடைந்த நானார் உணர்வதற்கு -பல்லிடை
மாட்டிய பாக்காய் மனநட்டு வாங்கத்தால்
நாட்டியம் ஆடுதே நான் ….

ஏனிந்த மாயை? எதற்கிந்த பொய்போர்வை?
நானிந்த நாடகத்தைக் காண்பதேன்? -ஆனந்தம்
பார்ப்பதில் உள்ளதா? பாசாங்கில் உள்ளதா?
யார்பதில் சொல்வார் எனக்கு !….கிரேசி மோகன்….

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *