திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

7af69250-02ed-4633-b5c4-f2cf43277f63

”அரியா தவனை அறியா தவரே
அறிய முயல்வர் அறிவால்: -எரியா(து),
ஒளிந்த நெருப்பை உணர மரத்தைப்,
பிளந்த குருடனைப் போல்”….கிரேசி மோகன்….

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க