கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

31ac78e5-5b52-46de-84c7-f5b5ffd1eae8

 

”குஞ்சு கிருஷ்ண கிளைபா கவதச்சேய்,
வஞ்சியர் நாளின்று வையத்தில், -அஞ்சின்
மனைவி துரோபதைஅ மங்கலம் பார்த்து
வினைபா ரதத்தை விதைப்பு’’….கிரேசி மோகன்….

வஞ்சியர் நாளின்று -சர்வதேச மகளிர் தினம்….
அஞ்சின் -பஞ்ச பாண்டவர்களின்….

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *