உமர் கயாம் ஈரடிப் பாக்கள் -8

 

aj

பாரசீக மூலம் : உமர் கயாம் ரூபையாத்

ஆங்கில மூலம் : எட்வேர்டு ஃபிட்ஜெரால்டு

தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா.

++++++++++++++++++

[25] மேலாய் அனுபவி நமக்கு எஞ்சிய காலத்தை

நாமெல்லாம் மண்ணுக்குள் புதையும் முன்பு.

மண்ணும் மண்ணாகி மண்ணுக்குள் முடங்கும்,

பாட்டு, மது ஒயின், பாடகி, முடிவா யின்றி !

[25]
Ah, make the most of what we may yet spend,
Before we too into the Dust descend;
Dust into Dust, and under Dust, to lie;
Sans Wine, sans Song, sans Singer, and – sans End!

++++++++++++

[26] இன்றைய நாளுக்கென வாழுவோர் போலின்றி

நாளைய தினம் நோக்கி ஏங்கு வோர் சிலரே.

இருள் கோபுரத்தில் ஒருவன் கதறினான் “மூடரே !

உமக்கு வெகுமதி இங்கு மில்லை, அங்கு மில்லை.”

[26]
Alike for those who for To-day prepare,
And those that after some To-morrow stare,
A Muezzin from the Tower of Darkness cries
‘Fools! Your Reward is neither Here nor There! ‘

++++++++++++

[27] ஏன் புனிதரும் முனிவரும் படைக்கப் பட்டார் ?

ஈருலகைப் பற்றி விரிவாய் அறிந்து கொள்ள;

மூடப் போதகர் தம் படைப்புகள் இகழப்பட்டு

வாய் மூடிப் புதைக்கப் படுவர் மண்ணுக்குள்.

[27]
Why, all the Saints and Sages who discuss’d
Of the Two Worlds so learnedly, are thrust
Like foolish Prophets forth; their Works to Scorn
Are scatter’d, and their Mouths are stopt with Dust.

+++++++++++++++++++++

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published.