திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

 

தனத்தனந்த தானா தனன
தனத்தனந்த தானா தனன
தனத்தனந்த தானா தனன-தனதானா

மதுரா
———–

120429 -Bamboo notes -wmark -lores

“மனத்தகந்தை நானார் அழிய சிவக்கொழுந்து சோணா சலனை
அணைத்துணர்ந்த ஞானா சிரியன் -ரமணேசர்
உரைத்தஅந்த தேகான் மவலை விரிப்பிலுழன்று மீனாய் புலனின்
புழுக்களுண்டு சாகா வகையை -அருள்வாயே
கனைத்தியங்கும் பாலா ழிவளர் பணத்தனந்தன் மீதே றிவள
தனத்தணங்கு சீர்பா தமுற -துயில்வோனே,
தவிப்படைந்த ஆய்பா டியரின், பொறுப்புணர்ந்து சேயாய் மழையில்
பொருப்புகந்து வானோர் கருவம் -ஒழிமாலே.
சினத்தகஞ்ச மாமா அழிய ,மதர்த்துவந்த மாவா னையுடன்
எதிர்க்கவந்த கோமா ளிகளை -பலராமன்
துணைக்கரங்கள் தோதா கநில வரைக்குள்சென்று தாயார் சமேத
தகப்பன்விலங்கு தூளா கவட -மதுராவின்
ஜனத்தரங்கின் ராஜா வெனஅ ரசுக்குகந்து பாமா உருகும்
மணிக்கமைந்த தோளாய் வயதில் -பெரிதாகி
வெளுத்தசங்கை வாயூ திகுரு களத்தில்நின்று பூபா ரமதை
குறைக்கவந்த கீதா சிரிய -பெருமாளே”….கிரேசி மோகன்….!

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க