கொரிய மூலம் : கிம் யாங் – ஷிக்
ஆங்கில மூலம் : கிம் ஜின்மன்
தமிழாக்கம் : பவள சங்கரி

Light-in-Heart

 

மலையுச்சியில் கருகுமொரு மலரது,
நொறுங்கியதொரு இருதயத்தின் 
வழியுமொருத்துளிக் குருதி,
வெள்ளியாய் ஒளிரும் ஆழ்கடலினூடே
எவருமறியா, தூய்மையானதோர் நிர்வாணத்துளி
மர்மமிகு காலைக் கடலினூடே
புதைந்து கிடக்கிறது.
இரவின் பின் இரவாக
இப்புவியை கனவின் கனவாக்கி
தீச்சுவாலையாக உருக்கொண்டதது.

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

0 thoughts on “A Ruby – மாணிக்கம்

  1. எவருமாறியா, தூய்மையானதோர் நிர்வாணத் துளி….

    மிக அருமையான கருத்தாழமுள்ள சிந்தனை..!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *