திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

171020 -Goverdhan-lr

‘போலெ’ன்(று) உவமை புகல முடியாது
மாலென் றனரோ மகாகவிகள் -கேளொன்று
சிந்தனை தேவையா சித்திரத்திற்(கு) ஓவியா
எந்தனை வேறுவடி வாக்கு”….!

”பிறந்து புவியில் பிருந்தா வனத்து
விருந்தைப் பறிமாற வாராய் -மறந்துபோய்
எங்குநீ தோன்றினும் ஏழைநான் ஏங்கிடும்
மந்தை வெளியிலிரு வந்து”….கிரேசி மோகன்….!

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க