திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

 

Yadavabhyudayam 03 180119 -yadavabhyudayam 03 - lr #watercolour #24x32cms Devaki was having Krishna on her lap, not as a child but in his divine form.  Vasudeva became free from his shackles, as though released from an unbearable debt.   He prays to Krishna that he disguise his divine form, fearing for his safety from the wrath of Kamsa.   Garuda, the personification of the scriptures, circles above to keep away all evil forces.   Krishnavathara was to lighten the burden of the earth, and on Adisesha, who held the earth (Bhoodara).   All the anxieties in the minds of all the people joined together like rivers and gushed into the mind of Kamsa, who was severely agitated.
Yadavabhyudayam 03
180119 -yadavabhyudayam 03 – lr #watercolour #24x32cms
Devaki was having Krishna on her lap, not as a child but in his divine form.
Vasudeva became free from his shackles, as though released from an unbearable debt.
He prays to Krishna that he disguise his divine form, fearing for his safety from the wrath of Kamsa.
Garuda, the personification of the scriptures, circles above to keep away all evil forces.
Krishnavathara was to lighten the burden of the earth, and on Adisesha, who held the earth (Bhoodara).
All the anxieties in the minds of all the people joined together like rivers and gushed into the mind of Kamsa, who was severely agitated.

’’தேவகித் தாயார் திடுக்கிடத் தாய்மாமன்

காவலில் தோன்றியக் கண்ணபிரான் -தேவனவர்(வசுதேவர்)கட்டவிழ்த்தான்,கம்ஸனின் கஷ்டமானான்,வாகனத்துப்(கருட வாகனர்)பட்டாவில் வந்த பரம்’’….!

’’நாவல் நிறத்தனே நாலாயிரம் போற்றிடும்
காவலில் தோன்றிய கண்ணனே -ஆவலால்
விட்டகன்றாய் அத்வைதம் வந்தாய் விசிஷ்டனாய்
வெட்டுநீ துண்டிரெண்டு நாம்’’….கிரேசி மோகன்….!

 

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க