திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

Yadavabhyudayam 12 - Goverdhan -Indra, thunder, lightning, umbrella -pearls - anantha holding the earth (sandal paste on his arms) living in the caves normally for the entire duration of the rains.
Yadavabhyudayam 12 – Goverdhan -Indra, thunder, lightning, umbrella -pearls – anantha holding the earth (sandal paste on his arms) living in the caves normally for the entire duration of the rains.

”கூராழி(சுதர்ஸன சக்கிரம்) போல்குன்றை சீராயர் ஏந்தினர்
காரூழி(ஊழி மழை தொடுத்தான்)இந்திர கர்வத்தை -நேராக்கி(அடக்கினர்)
பாராழி(இங்கு பார் கோகுலம், ஆழி-கடல்போல் மழை) பெய்யாது பாதுகாத்த பாற்கடல்
நாரா யணரேகண் ணன்’’….கிரேசி மோகன்….!

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க