திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

180715 Garuda vahana watercolour brushpen A4 lr2

புள்வா கனர்வி(ல்)லேந்தும், பூந்துழாய் மாதினை
கல்யாணம் கட்டியக் கேசவர் , -எள்ளென்றால்
எண்ணையாய் பக்தியை ஏற்கின்ற கோகுலக்
கண்ணனை நெஞ்சே கருது….கிரேசி மோகன்….!

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க