-விவேக்பாரதி

சந்தச் சிந்தியல் வெண்பாக்கள்

மோன கணபதி ஞான கணபதி
வான மருளிடு மாதி கணபதி
கான கணபதி காப்பு!

தீது விடுபட வாத மறுபட
மோத வருமிட ரோடி விலகிட
நாத கணபதி காப்பு!

நாளு மடியவ ராழ வினைகெட
ஆளு மரசுநி தான கணபதி
தாளெ மதுகதி காப்பு!

நீல நதிதவ மாழ வமரனு
கூல கணபதி மூல அதிபதி
கால கணபதி காப்பு!

தேக முயர்நல மாக வழிசெயு
மூக கணபதி மூட வினைதடு
காக கணபதி காப்பு!

ஆறு சடைதவ ழாதி சிவனொடு
வீறு மிகவெதி ராடி வொருசிர
மாறு கணபதி காப்பு!

தேவி சிவனுல கான கதைசொல
மேவி யொருகனி காணு மருநிதி
தேவ கணபதி காப்பு!

வேட ருயகுல நாத னெனவரு
மேடு குகனுறு காத லுதவிய
பீடு கணபதி காப்பு!

தூய மதியிட னாய கடமைக
ளோயு வரையினி லாக முயலுவ
மேய கணபதி காப்பு!

வாழ வொருவர மான பதகதி
தோழ னெனவரு ளாதி கணபதி
வேழ கணபதி காப்பு!! 

-01.10.2018

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *