நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ

90. பெரியாரைப் பிழையாமை

குறள் 891:

ஆற்றுவார் ஆற்றல் இகழாமை போற்றுவார்
போற்றலுள் எல்லாம் தலை

ஏத்துக்கிட்ட காரியத்த நல்லமொறையில செஞ்சுமுடிக்குத சக்தி இருக்கவங்கள எளக்காரம் செய்யாம இருக்கதுதான் தன்னயக் காக்குத எல்லாக் காவல்களிலையும் ஒசந்ததா அமையும்.

குறள் 892:

பெரியாரைப் பேணா தொழுகிற் பெரியாராற்
பேரா இடும்பை தரும்

பெரிய மனுசங்கள மதியாம இருந்தா விட்டுவெலகாத பெருந்துன்பம் வந்து சேந்துக்கிடும்.

குறள் 893:

கெடல்வேண்டிற் கேளாது செய்க அடல்வேண்டின்
ஆற்று பவர்கண் இழுக்கு

ஒருத்தன் தன்னயத்தானே கெடுத்துக்கிட ஆசப்பட்டாம்னா பகைய மனசுல நெனக்க நேரமே யோசிக்காம அழிச்சுப்போடுத சக்தி உள்ளவுக கிட்ட வாலாட்டணும்.

குறள் 894:

கூற்றத்தைக் கையால் விளித்தற்றால் ஆற்றுவார்க்
காற்றாதார் இன்னா செயல்

பலம் உள்ளவுக கூட பலமில்லாதவுக மோதுதது எமன கைய அசைச்சு கூப்பிடுததுக்கு சமானம்.

குறள் 895:

யாண்டுச்சென் றியாண்டும் உளராகார் வெந்துப்பின்
வேந்து செறப்பட் டவர்

ரொம்ப பலமுள்ள ராசாவோட கோபத்துக்கு ஆளானவுக எங்க தப்பிச்சிப் போனாலும் நிம்மதியா வாழ ஏலாது.

குறள் 896:

எரியாற் சுடப்படினும் உய்வுண்டாம் உய்யார்
பெரியார்ப் பிழைத்தொழுகு வார்

நெருப்பு சுட்டா கூட உசிரு பொழச்சிக்கிடலாம். பலமுள்ள பெரியவங்க கிட்ட தப்பா நடந்துக்கிடுதவன் தப்பிப் பொழைக்க ஏலாது.

குறள் 897:

வகைமாண்ட வாழ்க்கையும் வான்பொருளும் என்னாம்
தகைமாண்ட தக்கார் செறின்

கொணத்தால ஒசந்த பெரியவங்க ஒருத்தன்மேல கோவப்பட்டாகன்னா அவங்கிட்ட குவிஞ்சுகெடக்க செல்வத்தாலயும்,  சொகமான வாழ்க்கையாலயும் என்ன பிரயோசனம்?

குறள் 898:

குன்றன்னார் குன்ற மதிப்பிற் குடியொடு
நின்றன்னார் மாய்வர் நிலத்து

மலை கணக்கா பலமிருக்க பெரியவர அழிக்க நெனயுதவன் நெலச்ச பணக்காரனா இருந்தாலும் அடியோட அழிஞ்சு போவான்.

குறள் 899:

ஏந்திய கொள்கையார் சீறின் இடைமுரிந்து
வேந்தனும் வேந்து கெடும்

ஒசந்த கொள்கை கொண்ட பெரியவங்க ராசா மேல கோவப்பட்டாகன்னா அவன் ஆட்சி இடையிலேயே கையவிட்டுப்போயி கெட்டுஅழிவான்.

குறள் 900:

இறந்தமைந்த சார்புடையர் ஆயினும் உய்யார்
சிறந்தமைந்த சீரார் செறின்

அளவுக்குமிஞ்சின வசதிவாய்ப்பு பலமுள்ள பக்கத்தொணை எல்லாம் ஒருத்தர்கிட்ட இருந்தாலும் தகுதியுள்ள பெரியமனுசங்க கோவத்துக்கு எதிர தப்பிச்சுப் பொழைக்க ஏலாது.

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *