திருமால் திருப்புகழ் (8)

கிரேசி மோகன்   திருவள்ளுர் வீர ராகவ பெருமாள்.... தய்யான தான தானன தய்யான தான தானன தய்யான தான தானன -தனதான "பொல்லாத நோயில் வாடிட தள்ள

Read More

திருமால் திருப்புகழ் (7)

    கிரேசி மோகன் பெருமாள் திருப்புகழ்.... தனதய்யத் தான தாத்தன தானன தனதய்யத் தான தாத்தன தானன தனதய்யத் தான தாத்தன தானன -தனதான..

Read More

திருமால் திருப்புகழ் (4)

கிரேசி மோகன் தனனதன தனனதன தனதான தானதன தனனதன தனனதன தனதான தானதன தனனதன தனனதன தனதான தானதன-தனதான.... சகலவித சுகமதனில் உறவாடி ஆடியுடல் பிணிகளுற மர

Read More

கண்ணன் திருப்புகழ் (2)

  கிரேசி மோகன் ’’தளிறு இளம்ராதை தழுவ வெறியோடு, துளஸி மணிமாலை நழுவ, அணியாது -விரைவோனே தளர இடையாடை, திலக நுதல்கூன, தலையின் மயில்பீல

Read More

கண்ணன் திருப்புகழ்

  கிரேசி மோகன் "கோலுயர கன்றுகளை காத்தமுகம் ஒன்று கோபியர்கள் கூட்டமதில் கொஞ்சுமுகம் ஒன்று நீலயமு னாநதியில் நீந்துமுகம் ஒன்று நச்ச

Read More

திருமால் திருப்புகழ்….(3)

கிரேசி மோகன் தான தானன தனன தனத்த தான தானன தனன தனத்த தான தானன தனன தனத்த -தனதான "மாலை நாடகம் மதியம் உறக்கம் காலை ராவினில் கவிதை வழக்கம்

Read More

திருமால் திருப்புகழ்…. (2)

    கிரேசி மோகன் ‘’தனனா தனத்த தனனா தனத்த தனனா தனத்த -தனதான’’ "சிவனார் கொடுத்த சிலைநா ணிழுத்து சிலைஜா னகிக்கு -மணமாலை இடுரா மப

Read More

ஷீரடி பாபா வெண்பாக்கள்

கிரேசி மோகன்   தாயி தகப்பன் ஒறவுமுற எல்லாமே சாயி பகவானே நீதான்யா -சேயெனக் காப்பாத்த வேண்டிக் கனிவோடு அன்னைக்கு நீபாத்த தொன்றே ந

Read More

திருமால் திருப்புகழ் (1)

  கிரேசி மோகன் தனதன தனான தனதன தனான தனதன தனான-தனதான "இறகும யிலாடி இலகுசு ருள்கேச இடையர்ம கனான -பெருமாள்காண் விரைகள பகோபி நடுவில்க ஸுதூ

Read More

வேதாந்த அந்தாதி

கிரேசி மோகன்   ஆக்கப் பொறுத்தாலும் ஆறப் பொறுத்தாலும் காக்கும் கடவுள் கவலைப்படான் -நோக்கு விதித்ததை ஏற்றி வினையால் அணைத்து புதைப்ப(து) அவன்பொழ

Read More