இடைவெளி தேவையா?

-எம். ஜெயராம சர்மா - மெல்பேண் முதியவர்களை இளையவர்கள் தமக்கு முட்டுக்கட்டைகள் என்று எண்ணுகிறார்கள். அவர்களுக்கு அவசரம்; இவர்களுக்கு ஆறுதல். அவசரம் என்

Read More

மலர்ந்திடுமே தீபாவளி!

       -எம். ஜெயராம சர்மா- மெல்பேண்        தீபாவளி என்றால்        தித்திப்பு மனதில் வரும்        தெருவெங்கும் மக்களெலாம்                   

Read More

கவிதையில் வாழுகின்றாய்!

   -எம். ஜெயராம சர்மா- மெல்பேண்      கற்பனைக் கடலுள் மூழ்கி      கணக்கில்லா முத்தெடுத்து      அற்புதக் கவிதை தந்து      அனைவரின் கவிஞன் ஆனாய

Read More

ஆராய்ந்து தேர்ந்திடுவீர்!

-எம். ஜெயராம சர்மா - மெல்பேண்   அடியார்களின் இலக்கோ   ஆண்டவனை அடைவது   அரசுள்ளார் இலக்கோ   அனைத்தையும் அள்ளுவது!    ஆணவத்தின் இலக்கோ    அனை

Read More

அருவி!

-எம். ஜெயராம சர்மா - மெல்பேண் வள்ளுவரின் குறள் படித்தால் மனமாசு அகன்று விடும்                                  தெள்ளுதமிழ் மூலம் அவர் தேடி

Read More

ஆண்டாண்டு போற்றிடுவோம்!

    -எம். ஜெயராம சர்மா- மெல்பேண்     இலக்கியத்தை இலக்கணத்தை     இங்கிதத்தை நானறிய     நிலைத்தவொரு அறிஞரென     நின்றிருந்தார் ’முவ’வே !    

Read More

இரக்கமுடன் அருள்புரிவாய்!

-எம். ஜெயராம சர்மா - மெல்பேண் கல்வியின் தெய்வமே நீ கண்திறந்து பார்க்க வேணும் கல்விக்குள் காசை வைத்துக் கற்பவரை முடக்கு கின்றாரே செல்வம் இல்லா ந

Read More

அகிலத்தில் அமைதி காப்போம்!

-எம். ஜெயராம சர்மா - மெல்பேண் சமயத்தின் பெயரால் சண்டை சாதியின் பெயரால் சண்டை குமைகின்ற உள்ளங் கொண்டார்                      குழப்பமே செய்வார் ந

Read More

அப்பாவை அணைத்திடுவோம்!

-எம். ஜெயராம சர்மா - மெல்பேண் தேரிலே சாமி வந்தால் தோளிலே தூக்கி வைத்துப் பாரடா என்று காட்டும் பாங்கினை மறக்க மாட்டேன்!                        

Read More

கவிதைகள் கேட்கவேண்டும்!

-எம். ஜெயராம சர்மா - மெல்பேண் தமிழிலே கவிதை தந்த தரமுடைக் கவிஞரே நீர் உரமுடைக் கவிதை தந்து உள்ளத்தில் இருந்து விட்டீர்!                       

Read More