நாளும் நீ பாடவேண்டும்!

-எம். ஜெயராம சர்மா - மெல்பேண் சுந்தரத் தெலுங்கரான சுசீலா அம்மாவெங்கள் செந்தமிழ் மொழியில்பாடி தீஞ்சுவை தந்துநின்றார்! நெஞ்சினில் பதியும்வண்ணம்

Read More

குடிகொண்டே இருக்கின்றார்!

-எம். ஜெயராம சர்மா - மெல்பேண் பார்வியக்கப் பாரதத்தை பார்க்கவைத்த பேராக பாரததத்தின் பிரதமராய் நேருவந்து நின்றாரே! பார்நடுங்க வைத்தபெரும்      

Read More

எம்மோடு இணைந்துவிட்டார்!

-எம். ஜெயராம சர்மா - மெல்பேண்  இத்தாலி நகர் பிறந்த  இனிய பெஸ்க்கிப் பாதிரியார்  இன்பத் தமிழைக் கற்று  எம்மோடு இணைந்து விட்டார்!             

Read More

சேக்கிழார் சிறப்பும் உயர்வும்!

-எம். ஜெயராம சர்மா - மெல்பேண் "பக்திச் சுவை நனி சொட்ட சொட்ட"ப் பாடியதால் சேக்கிழார் சிறப்புப் பெறுகிறாரா? புதிய உத்தியைக் கையாண்டதால் சேக்கிழார் உயர

Read More

உலவுறாய் வாலி நீயும்!

-எம். ஜெயராம சர்மா - மெல்பேண் வாலியுன் பாட்டைக் கேட்டால் வலியெலாம் பறந்தே போகும் போலிநீ இல்லை ஐயா பொங்கிடும் தமிழின் ஊற்று!                   

Read More

எழுத்து நாகரிகம்!

-எம்.ஜெயராம சர்மா - மெல்பேண்   எழுதத்தெரிந்துவிட்டால் எழுதிவிடலாம் எனப்பலபேர் நினைக்கிறார்கள். அப்படி நினைத்தபடியால்தான் எப்படியோ எல்லாம் எ

Read More

சீக்கிரம் அருள்வாய் கந்தா!

-எம். ஜெயராம சர்மா - மெல்பேண் கருவிலை கருணை வேண்டும் கல்வியில் உயர்வு வேண்டும் தெருவெலாம் அலையா வண்ணம்              தினமெனைக் காக்க வேண்டும்

Read More

இடைவெளி தேவையா?

-எம். ஜெயராம சர்மா - மெல்பேண் முதியவர்களை இளையவர்கள் தமக்கு முட்டுக்கட்டைகள் என்று எண்ணுகிறார்கள். அவர்களுக்கு அவசரம்; இவர்களுக்கு ஆறுதல். அவசரம் என்

Read More

மலர்ந்திடுமே தீபாவளி!

       -எம். ஜெயராம சர்மா- மெல்பேண்        தீபாவளி என்றால்        தித்திப்பு மனதில் வரும்        தெருவெங்கும் மக்களெலாம்                   

Read More

கவிதையில் வாழுகின்றாய்!

   -எம். ஜெயராம சர்மா- மெல்பேண்      கற்பனைக் கடலுள் மூழ்கி      கணக்கில்லா முத்தெடுத்து      அற்புதக் கவிதை தந்து      அனைவரின் கவிஞன் ஆனாய

Read More

ஆராய்ந்து தேர்ந்திடுவீர்!

-எம். ஜெயராம சர்மா - மெல்பேண்   அடியார்களின் இலக்கோ   ஆண்டவனை அடைவது   அரசுள்ளார் இலக்கோ   அனைத்தையும் அள்ளுவது!    ஆணவத்தின் இலக்கோ    அனை

Read More

அருவி!

-எம். ஜெயராம சர்மா - மெல்பேண் வள்ளுவரின் குறள் படித்தால் மனமாசு அகன்று விடும்                                  தெள்ளுதமிழ் மூலம் அவர் தேடி

Read More

ஆண்டாண்டு போற்றிடுவோம்!

    -எம். ஜெயராம சர்மா- மெல்பேண்     இலக்கியத்தை இலக்கணத்தை     இங்கிதத்தை நானறிய     நிலைத்தவொரு அறிஞரென     நின்றிருந்தார் ’முவ’வே !    

Read More

இரக்கமுடன் அருள்புரிவாய்!

-எம். ஜெயராம சர்மா - மெல்பேண் கல்வியின் தெய்வமே நீ கண்திறந்து பார்க்க வேணும் கல்விக்குள் காசை வைத்துக் கற்பவரை முடக்கு கின்றாரே செல்வம் இல்லா ந

Read More