பால்நினைந்து கொடுத்திடுவீர்!

-எம். ஜெயராமசர்மா - மெல்பேண் பிரமனின் படைப்பினிலே பெரும்படைப்பு பெண்ணினமே!          பெருங்குணங்கள் பெற்றவளே பிறப்பினிலே பெண்ணாவாள்! ஆண்படைப்பும்

Read More

சங்கடம் கொள்ளவேண்டாம்!

-எம்.ஜெயராமசர்மா - மெல்பேண் சர்க்கரை வியாதி வந்தால் சந்தோ‌ஷம் பறந்தே போகும் சாப்பாட்டைக்  கண்டு விட்டால்              சலனமே மனதில் தோன்றும்! எப்

Read More

ஆலமரம் நிற்கிறது!

-எம்.ஜெயராமசர்மா - மெல்பேண் அழகான ஆலமரம்                                             கிளைவிட்டு நின்றதங்கே விழுதெல்லாம் விட்டுஅது வேரோடி நின்றத

Read More