ஐயப்பன் காவியம் – 9

-இலந்தை சு. இராமசாமி இந்திரலோகப் படலம் - தொடர்ச்சி அழகெனில் இஃதே அழகெனச் சொல்லும் அற்புத மோகினி யாகப் பழகிய வள்போல் படபட விழிகள் பரிவுடன் அரக்கனை

Read More

ஐயப்பன் காவியம் – 8

-இலந்தை சு. இராமசாமி  ஐயப்பன் காவியம்  இந்திரலோகப் படலம் பதினொரு சீர் விருத்தம் மா மா மா மா மா மா காய் மா மா காய் மா யார டாநீ  இந்தி ராவா என்னை ம

Read More

ஐயப்பன் காவியம் – 7

-இலந்தை  சு. இராமசாமி  தேவகாண்டம் அனுசூயைப் படலம் கலிவிருத்தம் நிலைபெறும் கற்பினள் உலகினில் யாரோ நலமுறத் தேடுவோம் வாமெனச் சேர்ந்தே அலைமகள் கலைமக

Read More

ஐயப்பன் காவியம் – 6

-இலந்தை சு. இராமசாமி மகன் வேண்டு படலம் விளம் விளம் விளம் விளம் விளம் மா மா – எழுசீர் விருத்தம் அரண்மனை எதிரிலே அமைந்தபூங் காவனம் அதனிலே அமர்ந்த வண்

Read More

ஐயப்பன் காவியம் – 5

-இலந்தை சு. இராமசாமி  நாட்டுப் படலம் மா மா காய் – அறுசீர் விருத்தம் பசுமை சூழ்ந்த எழுநாடு பாண்டி யர்தம் வளநாடு ஒசிந்து செல்லும் பஃறுளியின் ஊட்டம

Read More

ஐயப்பன் காவியம் – 4

-கவிமாமணி இலந்தை சு. இராமசாமி  நகரப்படலம் கடல்கோளுக்கு முன்னிருந்த தென்மதுரை காய், காய், காய், காய் மா, தேமா- அறுசீர் விருத்தம் அம்மைதிரு மீனாக்ஷி

Read More

ஐயப்பன் காவியம் – 3

-கவிமாமணி இலந்தை சு.இராமசாமி  பொதிகைப் படலம் விளம் மா தேமா – அறுசீர் விருத்தம் மந்தையாம் மேகம், வேழம் மலையெலாம் உலவும், கேட்க விந்தையாய்த் தென்றல

Read More

ஐயப்பன் காவியம் – 2

-இலந்தை சு. இராமசாமி  ஆற்றுப்படலம் பொதிகையில் சாரல் வீழப் பொழிந்திடும் அருவிக் கூட்டம் விதவித ஓசை யோடே வீழ்ந்திடும், மூலி கைகள் பதமுடன் தூக்கி வ

Read More

ஐயப்பன் காவியம் – 1

-இலந்தை சு. இராமசாமி முன்னுரை முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன் நடந்த நிகழ்ச்சி இது. நங்கநல்லூரிலுள்ள அர்த்த நாரீஸ்வர் கோவிலில் பிரபல உபன்யாசகர் இராமகதா ரத்

Read More