பட்டினத்தடிகளின் பாடல்கள் – 22ம் பகுதி

தஞ்​சை ​வெ. ​​கோபாலன் கன்னிவனநாதா கன்னிவனநாதா கெட்டநாள் கெட்டாலும் கிருபை இனிப் பாரேனோ பட்டநாள் பட்டாலும் பதமெனக்குக் கிட்டாதோ நற்பருவமாக்கும்

Read More

பட்டினத்தடிகளின் பாடல்கள் – 21ம் பகுதி

தஞ்​சை ​வெ. ​கோபாலன் கன்னிவனநாதா கன்னிவனநாதா பிறப்பைத் தவிர்த்தையிலை பின்னாகக் கொண்டையிலை இறப்பைத் தவிர்த்தையிலை என்னென்று கேட்டைய்லை பாசமெரித்த

Read More

பட்டினத்தடிகளின் பாடல்கள் – 20ம் பகுதி

தஞ்​சை ​வெ. ​கோபாலன் முதல்வன் முறையீடு. மதுரையம் பதியில் கோயில் கொண்டுள்ள சோமசுந்தர கடவுளை நோக்கிப் பாடியதாக அமைந்தவை. கன்னிவனமென்பது மீனாட்சிய

Read More

பட்டினத்தடிகளின் பாடல்கள் – 19ம் பகுதி

தஞ்​சை ​வெ. ​கோபாலன் இந்தப் பகுதியில் மனித இனத்தில் பிரஜோற்பத்தி தொடங்கி, மதலையாகி வளர்ந்து முதிர்ந்து இறுதியில் மூச்சடங்கி தீக்கிரையாகும் வரையிலா

Read More

பட்டினத்தடிகளின் பாடல்கள் – 18ம் பகுதி

தஞ்​சை​ வெ. ​கோபாலன் திருவிடைமருதூர்: மென்று விழுங்கி விடாய் கழிக்க நீர்தேடல் என்று விடியும் எனக்கு என்கோவே - நன்றி கருதார் புரம் மூன்றும் கட்டழ

Read More

பட்டினத்தடிகளின் பாடல்கள் – 17ம் பகுதி

தஞ்​சை​ வெ​. கோபாலன் திருக்கைலாயம். கான்சாயும் வெள்ளி மலைக்கரசே நின் கழல் நம்பினேன் ஊன் சாயும் சென்மம் ஒழித்திடுவாய் கரவூரனுக்கா மான் சாயச் செங்க

Read More

பட்டினத்தடிகளின் பாடல்கள் – 16ம் பகுதி

தஞ்​சை ​வெ.​ கோபாலன் இனி சில தலங்களில் பாடிய தனிப் பாடல்கள்: 1. திருச்செங்கோடு: நெருப்பான மேனியர் செங்காட்டிலாத்தி நிழலருகே இருப்பார் திருவுளம்

Read More