சூரியனைச் சுற்றி ஆராய, ஆதித்யா-L1 விண்ணுளவியை இந்தியா ஏவியுள்ளது

1
Aditya-L1 Launch Live: Indian Space Research Organisation’s (ISRO) Aditya-L1, India’s maiden solar mission, onboard PSLV-C57 lifts off from the launch pad at Satish Dhawan Space Centre, in Sriharikota, on Saturday, September 2, 2023. (Image: PTI)
 
image.png
 
இந்தியா நிலவை நோக்கி சந்திராயன் -3 விண்சிமிழை வெற்றிகரமாக ஏவிய சில நாட்களில், [ஆதித்யா-L1]  விண்ணுளவியை
PSLV -C57 ராக்கெட்டில் அனுப்பி, சூரியனைச் சுற்றி ஆராய்ந்திட முனைந்துள்ளது. ஆதித்யா- L1  சுமார் 1 மில்லியன் மைல் [1.5 மில்லியன் கி.மீ.] பயணம் செய்து, L1 லகராஞ்சியன் அரங்கில் [LAGRANGIAN POINT] சூரிய தட்டு  ஒளிப் புள்ளிச் சுற்று வீதியில் [HALO ORBIT] பயணிக்கும்.
image.png
In celestial mechanics, the Lagrange points also Lagrangian points or libration points) are points of equilibrium for small-mass objects under the gravitational influence of two massive orbiting bodies. Mathematically, this involves the solution of the restricted three-body problem.  Lagrange points in the Sun–Earth system (not to scale). Earth’s orbit here is counterclockwise.
ஆதித்யா – L1  விண்சிமிழில் 7 சிறப்புக் கருவிப் பளுச்சுமை சூரியக் கதிர்களையும், மேற்தளக் கனல் வீச்சுகளையும், ஒளிப் பிழம்பு காந்தப் பண்பு, சூரியப் புயல்  [Solar Light, Corona, Plasma, Magnetic Fields, Solar Wind] ஆகியவற்றை  ஆராயும்.

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

1 thought on “சூரியனைச் சுற்றி ஆராய, ஆதித்யா-L1 விண்ணுளவியை இந்தியா ஏவியுள்ளது

  1. ஓர் இணைப்பு

    ஆதித்யா- L1 இன்னும் 125 நாட்கள், சுமார் 1 மில்லியன் மைல் [1.5 மில்லியன் கி.மீ.] பயணம் செய்து, L1 லகராஞ்சியன் அரங்கில் [LAGRANGIAN POINT] சூரிய தட்டு ஒளிப் புள்ளிச் சுற்று வீதியில் [HALO ORBIT] பயணிக்கும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.