தேமொழி

 

“போஸ்ட்இட் நோட்பேட்” தாளில்

அவசரக் குறிப்பொன்று எழுதி

கொடுக்கிறேன் அதைத் தோழிக்கு

படித்தபின் அவள் சொன்னது

சொன்னதே இல்லையே இதுவரை!!!

குறுங்கவிதையும் எழுதுவாயா நீ?

 

 

படம் உதவி:

http://southyourmouth.blogspot.com/2012/08/lunchbox-notes.html

 

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *