கே. ரவி

பா டல் : உன்னி மேனன்

 

பெருமாள் பெருமாள் பாடலைக் கேட்க சொடுக்குங்கள்

images (1)

கலிதீர்க்க வந்தவன் தான் கலிய பெருமாள்
வினைதீர்ப்பவன் வெங்கடேசப் பெருமாள்
திருமண் ஒளிவீசும் கரிய பெருமாள்
தினம்தோறும் நாம்வணங்கும் பெரிய பெருமாள்
— கலிதீர்க்க

நின்றதிருக் கோலத்திலே உள்ள பெருமாள்
நித்தம்நம்மை வாழவைக்கும் நல்ல பெருமாள்
சொர்ணகவ சத்துக்குள்ளே சோதிப் பெருமாள் – நம்மைச்
சோதித்துப் பார்க்குமிந்த ஆதிப் பெருமாள்
— கலிதீர்க்க
வரம்தருவ தோடுசரி மத்த பெருமாள்
வட்டிபோட்டு வாங்குபவன் பெத்த பெருமாள்
மார்பில்மஹா லட்சுமியை வைத்த பெருமாள்
மந்திரங்களில் ஜொலிக்கும் முத்துப் பெருமாள்
— கலிதீர்க்க

சரணங்களைக் காட்டிநிற்கும் கோலப் பெருமாள்
சங்குச்சக்ரம் ஏந்திநிற்கும் மூலப் பெருமாள்
மரணத்தை வெல்லும்வழி சொன்ன பெருமாள்
மங்களங்கள் தங்கவைக்கும் நம் பெருமாள்
— கலிதீர்க்க

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *