திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கிரேசி மோகன்

 

crazy

“விஸ்வரூபக் கண்ணன் விரல்களில் மாடணில்,
கொஸ்வரூப மாய்க்குந்தி கோடுபெறல், -இஷ்வாகு,
அண்ணல்போய் கண்ணன், அணிலாச்சு மாடுஅது,
தொன்னைநெய் வாத்சல்யம் டோய்”….கிரேசி மோகன்….

 

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க