கிரேசி மோகன்

 

அந்த நாளும் வந்திடாதோ ஆசையில் கண்ணன் காலச் சக்கிரத்தை பொறி பறக்க பின்னோக்கித் தள்ளுகிறான் போலும்….

crazy

“கதர்சனம் கட்டுமாறு காந்தியின் கூற்றை
நிதர்சனம் ஆக்க நினைத்து -சுதர்சன
WHEELசாட் சியாய்கண்ணன் கால்கொண்டு காலத்தை
நூல்ராட்டை நாளுக்கு நூற்பு”….கிரேசி மோகன்….

தந்திரக் கண்ணனின் சக்கிரம் சுதர்சனம்
சுதந்திர காந்தியின் சக்கிரம் கைராட்டை….

This began as Krishna killing the shakatasura, in the form of a cart. But as it progressed, the wheel dominated. The wheel was juxtaposed with Krishna’s Sudarshana. Here he stops the wheel of time – when sparks emerge from the force which is stopped with his tender feet.
Now for your ideas. 🙂

With regards,
Keshav

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.