கிரேசி மோகன்

crazy

“இம்மி அசையா(து) இமையோன் அகந்தை
DUMMYயா கும்வரை தூக்கினான் -MUMMYயை;
COUNT -DOWN கர்வபங்கம் காணும் வரைநின்றான்
MOUNT -BATTLE FEILDல் மணி”….கிரேசி மோகன்….

MUMMY -கோவர்த்தன கிரி PYRAMID….
இமையோன் -கண்களை இமைக்காத இந்திரன்….
The Last Word “மணி ” Represents “ஸ்யமந்தக” மணி….

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *