திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கிரேசி மோகன்

crazy

ஒருமடியில் அன்னை மறுமடியில் பிள்ளை,
இருமடியில் முன்பு இரணியன், -கரபடையோன்,(நகங்கள் ஆயுதம் நரசிம்மனுக்கு)
சத்ருவை சம்ஹரித்து சாந்தமு லேகாவாய்,
இத்தருணம் கண்டேன் இகம்”….கிரேசி மோகன்….

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க