திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

FullSizeRender

”எந்தவேலை செய்தாலும் தொந்தரவாய்த் தோணுதே,
இந்தநிலை ஏனெனக்கு நந்தலாலா: -அந்தநாளில்,
ஆளாள் குறைதீர்க்க ஆதரித்தோய், இன்றுமட்டும்
வாளா(து) இருப்பதேன் வா”….கிரேசி மோகன்….
”பெண்பால் புணர்ச்சியாய், வெண்பா வடிவத்தில்,
என்பால் எழுந்தருளும் எம்பிரானே, -உன்போல்,
பொழுதை கழிக்க, புவியிலில்லை தெய்வம்,
தொழுது கிடப்பதே தொண்டு”….கிரேசி மோகன்….

Print Friendly, PDF & Email
Download PDF
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க