6d2301fb-2b9e-4165-8851-33f8c82dc576

”Because Of KRISHNAபக்தி பாகவதன் கேசவ்ஸ்
Picasso கிருஷ்ணன் பலேஜோர்,: -டிகாக்‌ஷனாய்,
‘’நான்’’அதிலே சேர்ந்தால் நவநீதப் பால்சுரக்கும்
காண்அதிலே Coffee-With க்ருஷ்’’….கிரேசி மோகன்….

(OR)
நாமதிலே சேர்ந்தால், நவநீதப் பால்சுரக்கும்,
ஆமதுதான் ஆவின் அரி(றி)’’….கிரேசி மோகன்….

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *