”ஸ்ரீராம நவமி’’ ஸ்பெஷல்….பெருமாள் திருப் புகழ்….

0

கிரேசி மோகன்

திருவள்ளுர் வீர ராகவ பெருமாள்….

பெருமாள் திருப் புகழ்….
திருவள்ளுர் வீர ராகவ பெருமாள்….

தய்யான தான தானன தய்யான தான தானன
தய்யான தான தானன -தனதான

“பொல்லாத நோயில் வாடிட தள்ளாது தேகம் ஆடிடும்
செல்லாத காசு ஆகுவை -அதனாலே,
அவ்வேளை சோணை மாமலை உள்ளுறும் தீயில் ஸ்நானம்செய்
வல்லானவ் ஆல வாய்மகன் -ரமணேசர்

சொல்லாத மோன பாஷையை அவ்வாறே நானும் பேசிட
செவ்வேளின் தாயின் சோதர -அருள்வாயே
செய்யாளின் மீது ராவண ஒவ்வாத காம மோடுயிர்
கொய்யேவு வாளி வீசிடும் -ரகுராமா

கல்லேறி சாபம் தீரவும் ,முள்ளேறி பாதம் நோகவும்
கள்ளுறும் கேச ஜானகி -இளையோனும்
அய்யாவுன் கூட ஏகினும் ,மெய்யான போதும் மானுட
பொய்யான மாய மேனியில் -தளர்வாகி

புள்ளுர்தி ஆழி நாகணை செல்லாழி சோழி யாவையும்
கொள்ளாது ஒய்வு காணவும் -புயமாளும்
வில்லோரம் வீசி சாலியர் நல்லோரின் மீது ஊணிடும்
வள்ளுரின் வீர ராகவ -பெருமாளே”….(33)

“எவ்வுள்” எனக் கேட்க ,சாலிஹோத்ர ரிஷி காட்டிய அவ்வுள்ளில் காட்டில் நடந்த களைப்பும் ,ராவணனைக் கொன்ற சோர்வும் தீர திரு +எவ்வுள்+ஊர் =திருவள்ளூரில்
வீர ராகவ பெருமாள் சாலியர் மீது கரத்தை வைத்து கிடந்த கோலத்தில் காட்சி தருகிறார் என்பது ஸ்தல புராணம்….

——————————————————————————————————————————————————–

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.