மூலம்: பீட்டில்ஸ் பாடகர்

தமிழாக்கம்: சி. ஜெயபாரதன், கனடா

++++++++++++++ 

jaya

கண்ணே ! எனக்குத் தேவை உன் காதல்!
பெண்ணே ! உண்மை அது நீ அறிவாய்!
கண்ணே ! உனக்கும் தேவை என் காதல்!
எனக்கும் தேவை அது போல்;
காதலிப்பாய்! கட்டிப் பிடிப்பாய்! கண்ணே!
காதல் புரிவதைத் தவிர
வேறில்லை உனக்கு வேலை,
வாரத்தின் எட்டு நாட்களும்!  

உன்னை நேசிப்பேன் ஒவ்வோர் நாளும்,
என்றும் நீ என் மனதில் தான்!
ஒன்று மட்டும் சொல்வேன்,
என்றும் உன்னைத் தான் நேசிப்பேன்!
நேசிப்பாய் என்னை!
நெருங்கிப் பிடிப்பாய் என்னை!

காதல் தவிரக் கண்ணே! வேறொன்றில்
கவனம் எதற்கு
எட்டு நாள் வாரத் துக்கு?
வாரத்தின் எட்டு நாட்களும்
நானுன்னைத் தான் நேசிப்பேன்!

வாரத் துக்கு
நாட்கள் எட்டும் போதவே போதா,
எனது கவனம் முழுதும்
உனக்குச் செலுத்த!

 

 

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *