திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

180906 -New Forever -wcol-100dpi-A4 lr

பக்திக்(கு) அவன்பதங்கள், சக்திக்(கு) அவன்சரணம்
முக்திக்(கு) அவனின் மலர்த்தாள்கள் -யுக்தியாய்
கண்ணினுன் தாம்பினால் கட்டும் உரிமைக்குக்
கண்ணனை நெஞ்சே கருது….கிரேசி மோகன்….!

பக்திக்(கு) அவன்பதங்கள், சக்திக்(கு) அவன்சரணம்
முக்திக்(கு) அவனின் மலர்த்தாள்கள் -யுக்தியாய்
கண்ணினுன் தாம்பினால் கட்டும் உரிமைக்குக்
கண்ணனை நெஞ்சே கருது….

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க