திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

181020 Vatsalya -wcol -Strathmore 160gsm tnt 9×12″ icam -lr

 

”மாலோலன் பாடுகிறார் மாடதனை மார்தாங்கி,
தாலேலோ வாத்ஸல்ய தாலாட்டு: -ஏலேலோ
வாழ்க்கையில் சிக்கி வழிதவறும் எங்களை
ஊழ்கையில் சிக்கா(து) உதவு”….!

’வெள்ளைப் பசுங்கன்று, பிள்ளைக் கரியமுது
கொள்ளை அழகாக கேசவ்நீர் -தெள்ளத்
தெளிவாகத் தீட்டி அளித்திடுவோய், இன்று,
பொலிவுடன் கண்ண பிரான்’’….கிரேசி மோகன்….!

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க