காலப் பெண்ணே

தில்லித் துருகர்செய்த வழக்கமடி" மற்றும் "மன்னர் குலத்தினிடை பிறந்தவளை" என்ற பாரதி பாட்டின் சந்தமெட்டு ! என்னை அலையவைத்துச் சிரிப்பதென்ன - அடி எங்க

Read More

உமையாள் திருப்புகழ் -7

விவேக்பாரதி  தான தந்தன தானா தனாதன  ...தான தந்தன தானா தனாதன  .....தான தந்தன தானா தனாதன - தனதானா !  சீறு மங்கர வோடே சடாமுடி  ...சீத ளம்பயி லாதே  நி

Read More

உமையாள் திருப்புகழ் – 6

விவேக்பாரதி தந்ததன தந்தனம் தந்ததன தந்தனம்     தந்ததன தந்தனம் - தந்ததானா !  முன்புதம தன்பனுஞ் சந்திரனு மிங்ஙணம்  ...முந்திவர வென்றதும் - தன்றனோடு

Read More

நாராய் அழு

விவேக்பாரதி    நேரிசை ஆசிரியப்பா    கதிரவ னுதியாக் கருநிறக் காலை சதிர்படு மந்தச் சமவெளிப் பனியின் பால்நிற மன்ன படுவழ கோடே க

Read More

இளைஞர்வாழ்க்கை

விவேக் பாரதி   உலகத்தார் பல்லோரும் இளைஞர் வாழ்வை உருப்படாத வாழ்வென்றே எண்ணு கின்றார் கலகந்தான் இவராலே நேரு மென்பார் கண்டபடி வாழ்ந்திட

Read More

நங்கநல்லூர் ஆஞ்சநேயர்

விவேக் பாரதி கவிஞர் கிரேஸி மோகன் அவர்கள் எழுதிய வெண்பாக்கள் படித்து அவரது நடையில் நங்கனல்லூர் ஆஞ்சநேயர் மேல் எழுதிய வெண்பாக்கள். கேட்டவுடனே படம் தந

Read More