ஐயப்பன் கிருஷ்ணன்

நண்பர், எழுத்தாளர், புகைப்படக் கலைஞர், புகைப்பட ஆசிரியர்