ஆங்கில மூலம்: எமிலி டிக்கின்ஸன்
தமிழாக்கம்:  சி. ஜெயபாரதன், கனடா

தின்று விழுங்கினான் முக்கிய சொற்களை -24

தின்று விழுங்கினான் முக்கிய சொற்களை
ஆயின் மனக் கிளர்ச்சி வலுத்து உயர்ந்தது,
ஏழை என்பதை அவன் அறியான், அடுத்து
பாழடைந்து போய் விட்டது  உடற் கட்டு.

He ate and drank the precious words,
His spirit grew robust;
He knew no more that he was poor,
Nor that his frame was dust.

நடனம் ஆடுவான் வேலை யற்ற நாட்களில்
கற்பனை  அவனது இறக்கைகள், வெறும்
ஒரு புத்தகம் தரும், எத்தகை விடுதலை
கிடைக்கும் அவிழ்ந்த மனக் கிளர்ச்சிக்கு !

He danced along the dingy days,
And this bequest of wings
Was but a book. What liberty
A loosened spirit brings!

**************************************

புகழ்ச்சி ஒரு தேனீ – 24

ஓங்கும் புகழ் தேன் திரட்டும் ஒரு தேனீ
ரீங்காரக் கானம் ஒன்றுளது அறிவிக்க,
கொட்டும் கொடுக்குளது நெருங்கின்
நீங்கிச் செல்ல உள்ளது இறக்கை

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.