மூலம் : எமிலி டிக்கின்ஸன் 
தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா

நடக்கக் கூடியதைச் சிந்திப்பேன் -27

நடக்கக் கூடியதைச் சிந்திப்பேன்
விளக்க உரை விட வியப்பு வீடு.
தேவைக்கு மிஞ்சிய ஜன்னல்கள்
மேல் தரக் கதவுகள் அமைப்பு.

I dwell in Possibility –
A fairer House than Prose –
More numerous of Windows –
Superior – for Doors –

தேக்கு மரத்தால் கட்டிய வீடுகள்
தகர்க்க முடியாதவை கண்களால்
நிரந்தர மான கூரை அமைப்பு
இருபுறத்திலும் தணிவான சரிவு.

Of Chambers as the Cedars –
Impregnable of eye –
And for an everlasting Roof
The Gambrels of the Sky –

மனை சுற்றிப் பார்க்க வருவோர்
தொழிலுக்கு ஏற்றவர் தான்
விரிந்தென் சிறு கரங்கள் அகண்டு
சொர்க்க புரி மனை விளக்கும்.

Of Visitors – the fairest –
For Occupation – This –
The spreading wide my narrow Hands
To gather Paradise –

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *