இந்திய விண்னுளவி சந்திரயான் – 3 நிலவை நோக்கி வெற்றிகரமாய் ஏவப்பட்டது

1

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-66185565

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

image.png
நிலாவில் இறங்கும் தளவுளவி & நகரும் தளவூர்தி

Chandrayaan-3: India’s historic Moon mission lifts off successfully

image.png

image.png
சந்திரயான் -3 ராக்கெட், விண்ணுளவி, தளவுளவி, தளவூர்தி
image.png
நிலவு நோக்கி ராக்கெட் போக்கு
image.png
சந்திரயான் -3 தளவுளவி
image.png

விண்ணுளவி நிலவுப் பயணப் பாதை

2023 ஆண்டில் இந்தியா சந்திரயான் – 3  விண்சுற்றி அனுப்பி  நிலாவில் தளவுளவி, தளவூர்தி இறக்கப் போகிறது.

2023 ஜூலை 14 ஆம் தேதி இந்திய விண்வெளி ஆணையகம் சந்திரயான் -3 விண்ணுளவியை நிலவை நோக்கி வெற்றிகரமாக ஏவியுள்ளது. அத்திட்டத்தின் குறிப்பணி, விண்ணுளவி நிலவை நெருங்கிச் சுற்றி, தென்துருவத்தில் ஒரு தளவுளவியை மெதுவாக இறக்கிய பின்பு, அதிலிருந்து ஒரு தளவூர்தி வெளிவரும்.  அந்த விண்வெளி நிகழ்ச்சி 2023 ஆகஸ்டு மாதம் 24 ஆம் தேதி நிகழும்.  வெற்றிகரமாக அது நிகழ்ந்தால் இந்தியா அமெரிக்கா, ரஷ்யா, சைனா நாடுகளோடு நான்காவது இடத்தைப் பெறும்.

இதே குறிப்பணியில் ஏவப்பட்ட சந்திரயான் -2 முழு வெற்றி அடையாது, தளவுளவி நிலவின் தரையில் மோதி முறிந்து தோல்வியுற்றது.  சந்திரயான் -3  விண்ணுளவியின் எடை 3900 கி கிராம்.  விக்ரம் என்னும் பெயருடைய தளவுளவியின் எடை 1500 கி.கிராம்.  பிரஞ்யான் என்னும் பெயருடைய தளவூர்தி  சந்திரயான் -3 திட்டச் செலவு 75 மில்லியன் டாலர் [சுமார்  ரூபாய். 6 பில்லியன்] [2023 நாணய மதிப்பு].

இதுவரை இறங்கித் தேடாத நிலவின் தென்துருவத்தில், விக்ரம் இறங்கி, தளவூர்தி ஆய்வுகள் புரிந்து பூமிக்குத் தவவல் அனுப்பும். பூமியின் 15 நாட்கள், நிலவின் ஒருநாள் ஆகும். அதாவது சூரிய வெளிச்சம் 15 நாள் நிலவில் தெரியும். 15 நாட்கள் இருள் மயம்.  சூரிய சக்தியில் இயங்கும் தளவுளவியும், தளவூர்தியும் 15 நாட்கள் இயங்கும்.  15 நாட்கள் முடங்கும்.. சந்திரயான் -3 குறிப்பணி வெற்றி அடைந்தால், அடுத்து விமானிகள் ஓட்டும் விண்வெளிச் சுற்றுப் பயணத்தை முயலும்.

1. Chandrayaan-3: India’s historic Moon mission lifts off successfully – BBC News

2. India launches historic Chandrayaan-3 mission to land spacecraft on the moon (yahoo.com)

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

1 thought on “இந்திய விண்னுளவி சந்திரயான் – 3 நிலவை நோக்கி வெற்றிகரமாய் ஏவப்பட்டது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *