என்னைப் பற்றிய பாடல் – 4

(Song of Myself)

(1819-1892)

(
புல்லின் இலைகள் -1)

மூலம் : வால்ட் விட்மன்

தமிழாக்கம் : சி, ஜெயபாரதன், கனடா

+++++++++++++++++++++++++++++

வலிமை படைத்த இசை அறிவுடன்

உலவி வருகிறேன் நான்

எனது மேள தாள மோடு

இன்னிசைக் கருவிக ளோடு.

வெற்றி வீரருக்கு மட்டும் அல்ல,

நான் வாசிப்பது,

தோற்றோ ருக்கும், மாண்டோ ருக்கும்

வாசிப்பது நான் !

தெரியுமா அது அன்றைய தினத்தின்

ஆதாயம் என்று !

தோற்பது கேவல மில்லை !

போர்களில் தோற்பதும், வெல்வதும்

ஒரே ஆன்மக் கிளிர்ச்சி யில்தான் !

இறந்தோர்க்குப் பரிந்து

முரசடிக்கிறேன், மனம் துடிக்கிறேன் !

ஊது குழலில் நளினமாய்

ஓங்கிய குரலில் பாடுகிறேன்

தோற்றோரும் நீடு வாழட்டும் !

கடலில் மூழ்கிப் போன

படகுப் போர் வீர்ர்கள் நீடு வாழ்க !

கடலில் தனியாய் மூழ்கிப் போன

காளையர் நீடு வாழ்க !

வேலை இழந்த போர்த் தளபதியும்

இழப்பை மீறி முற்படும்

வலிய வீரரும் வாழ்க !

பேரளவில் தெரியாமல் போன

வீர்ர்களும் நீடு வாழ்க

பேரளவில் அறிந்தவரைப் போல் !

எதிர்ப்பேன் எனது பன்முகப்பாடு மீறி

மதிப்பெய்தி உள்ளன வற்றை !

சுவாசிப்பேன் காற்றை,

மிகுதிப் பங்கைப் பிறர்க்கு விட்டு வைத்து,

முடங்கிக் கிடப்பதில்லை நான்

ஏற்றவோர்

இடத்தில் இருக்கிறேன்.

பூச்சியும், மீன் முட்டைகளும்

ஏற்ற இடத்தில் உள்ளன.

ஒளிமிக்கப் பரிதிகளும், தெரியாத

ஒளியற்ற பரிதிகளும்

தமக்குரிய இடத்தில் தான் உள்ளன.

உணர்வுள்ள வையும், இல்லாத வையும்

உள்ளன தம்மிடத்தில் !

+++++++++++++

தகவல்:

1. The Complete Poems of Walt Whitman , Notes By : Stephen Matterson [2006]

2. Penguin Classics : Walt Whitman Leaves of Grass Edited By : Malcolm Cowley [First 1855 Edition] [ 1986]

3. Britannica Concise Encyclopedia [2003]

4. Encyclopedia Britannica [1978]

5. http://en.wikipedia.org/wiki/Walt_Whitman [November 19, 2012]

6. http://jayabarathan.wordpress.com/abraham-lincoln/

[ஆப்ரஹாம் லிங்கன் நாடகம்]

********************

jayabarat@tnt21.com [S. Jayabarathan] (February 12, 2013)

http://jayabarathan.wordpress.com/

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.