உழைக்கும் வர்க்கம் எங்கள் வர்க்கம்!

0

விஜய குமார் விஜய்

images

உழைத்து உழைத்தே ஓடாய்போன
காலம் கப்பலேறிப் போச்சே
உழைப்புக்கேத்த கூலி எனும்
நிலைமை மாறியாச்சே
உழைக்கும் வர்க்கம் எங்கள் வர்க்கம்
பிழைக்கும் வர்க்கமாச்சே
உழைப்பை நம்பி தாழ்ந்த கூட்டம்
ஏதும் இல்லாமல் போச்சே
உழைப்பின் அருமை உணர்ந்தவர்
வாழ்வில் வருமை ஓடிப்போச்சே
உழைப்பவர் வாழ்வில் என்றும்
சளைத்தவர் இல்லை என்பதாச்சே

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *