7cf97cbf-61ac-449a-aa79-a0cb25aac405

வராத வரதனவன் வந்தான் வரங்கள்
கராதலம் ஏந்தி, கடையின் -தராதரம்
சோதித்(து) அளித்தான், சகோதரி காமாக்‌ஷி
ஆதிக்கக் காஞ்சியில் அன்று ….கிரேசி மோகன்….

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *