திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி வண்ணம்

ec48f3f8-b70f-4399-8876-9860be1deb3a

HE is the PLAY
HE is the PLAYER
HE is the PLAYGROUND
HE PLAYS for HIMSELF….BAGAWAN SRI AUROBINDO….

”ஆட்டம் அவர்தான், அதைக்காணும் ஆடியன்ஸ்
கூட்டம் அவர்தான், களமுமவர், -நாட்டமோ
சண்டிக் குதிரையாய் சச்சிதா னந்தராட்டம்
ஒண்டிக்கே ஒண்டியாம் ஓய்’’….கிரேசி மோகன்

Print Friendly, PDF & Email
Download PDF
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க