சிங்காரம் உண்டு சிருங்காரம் உண்டு
சிறுகாரம் ஏதுக்கடி!
ஓங்காரம் உண்டு ரீங்காரம் உண்டு
ஆங்காரம் ஏதுக்கடி!
அழகாரம் உண்டு அலங்காரம் உண்டு
அதிகாரம் ஏதுக்கடி!
உபகாரம் உண்டு பரிகாரம் உண்டு
கடிகாரம் ஏதுக்கடி!

ஓகாரம் என்ன! ஏகாரம் என்ன!
ஆகாரம் நீதானடி!
ஊகாரம் ஆகி, ஒளகாரம் ஆன
அஃகாரம் நீதானடி!
மீகாரம் வெல்லும் மோகாரம் கொண்ட
நாகாரம் நீதானடி!
தேகாரம் வென்று ராகாரம் கொண்ட
யோகாரம் நீதானடி!

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

1 thought on “யோகாரம்

  1. காரமில்லாத சுவையான கவிதை.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *