கிரேசி மொழிகள்திருமால் திருப்புகழ்

VALENTINE DAY வாழ்த்துக்கள்….!

 

கிரேசி மோகன்

—————————————————————-
”சேனை தளபதியாய் ,சூரனைக் கொன்றுதெய்
வானை கரம்பிடித்து, வெட்டியாக. -கானிலே
வேலன்TIME PASSசெய்ய வள்ளியைக் காதலிக்க
VALENTINE DAYயாச்சு வே”(நெல்லைத் தமிழ்)….

காதலும் துறவும்….!
—————————————–
’’ஊரைவிட்(டு) ஓடலால், ஒன்றிக் கலத்தலால்
யாரிடமும் கூறாமல் ஏற்பதால் -பாரினில்
சாதலை வென்று சமாதியில் நிற்பதால்
தீதிலாக் காதல் துறவு’’….கிரேசி மோகன்….

 

VALENTINE DAY WALKING வெண்பா வழி வாழ்த்துக்கள்….!
—————————————————————-

”வாக்கிங் வெண்பா”…..
——————————-

‘’ஓடிடும் முப்பது, ஓய்வெடுக்கும் மூப்பது,
தேடிடும் டீனேஜ் துணையை, -மாடொடுநாய்,
பேச்சேதும் பேசாது பன்னே(BUN) குறிக்கோளாய்,
பீச்சில் அலையும் பசிக்கு”….கிரேசி மோகன்….

”சேனை தளபதியாய் ,சூரனைக் கொன்றுதெய்
வானை கரம்பிடித்து, வெட்டியாக. -கானிலே
வேலன்TIME PASSசெய்ய வள்ளியைக் காதலிக்க
VALENTINE DAYயாச்சு வே”(நெல்லைத் தமிழ்)….

Print Friendly, PDF & Email
Download PDF
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க