திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

170419 Gopala vimshati 08 -megha varNa: forest wealth and the blessing of the flute -lores
விட்ணு(விஷ்ணு) மயிற்பீலி வுச்சி யிலணிந்து
பட்டுக் கவுபீனம் பூண்டாவை -வெட்டவெளியில்
மேகவண்ணன் வேய்ங்குழலால் மேய்க்கின்றார்,கானிலே(காட்டிலே)
காகவண்ணக் காலடியில் கன்று’’….கிரேசி மோகன்….!

Print Friendly, PDF & Email
Download PDF
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க