திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

 

180131 -Yadavabhyudayam 15. — after he heard of how Krishna vanquished all the asuras he had sent to kill Krishna, Kamsa planned his next move. He called Akrura and asked him to bring Krishna along with the cowherds to Mathura and somehow find a way to kill Krishna. Krishna was Chakri (one who held the Sudarshana) and Kamsa was like a moth attacking a fire. Desika says that in his desperation Kamsa was raising a sword to kill himself.
180131 -Yadavabhyudayam 15. — after he heard of how Krishna vanquished all the asuras he had sent to kill Krishna, Kamsa planned his next move. He called Akrura and asked him to bring Krishna along with the cowherds to Mathura and somehow find a way to kill Krishna. Krishna was Chakri (one who held the Sudarshana) and Kamsa was like a moth attacking a fire. Desika says that in his desperation Kamsa was raising a sword to kill himself.

‘சுகந்த துளசி சிலிர்க்க, வலிமை
மிகுந்த இருதோளில் பூணும் -முகுந்தன்
நிதர்ஸனம் என்று நடப்போர் வழியை
சுதர்ஸனம் காக்கும் சுழன்று”….கிரேசி மோகன்….!

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க