திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

’’மேல்கோட்டை செல்லத்தின்(செல்லப்பிள்ளை) கால்மாட்டைக் கன்றுண்ண,
மால்பாட்டுக்(கு) ஓட்டம் மதியாது, -ஸோல்மேட்டை(ஆவினம்),
விட்டாலும் கன்று, விடாது கருப்பனை;
கெட்டாலும் விட்டலன் கால்’’….கிரேசி மோகன்….!

“கேசவர்தாள் மாடாக, கேசவ்கைக் கோடாக,
பாசிப்புல் மேடாக, பண்டரி , -வாசனவர்,
வீடாக, வீற்றக்கல் ஓடாக, போற்றும்பா
ஏடாகச், செய்பிறப்(பு) ஏழு”….!

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க