வள்ளுவ மாலை

-சுரேஜமீ​​ பிறப்பின் வ​ந்தது ​ஊ​ழெனின்​ ​ஓடிடும்​ ​நிற்கத் ​திருக்குறள் சொல்வழி​ - தீர்வும் உள​திங்கே நல்கிப் பயனுற வாழ்வின்           நிலையோங்

Read More

சிகரம் நோக்கி … (5)

சுரேஜமீ வந்த நாள் முதல் இந்த நாள் வரை வானம் மாறவில்லை; வான் மதியும் மீனும் கடல் காற்றும் மலரும் மண்ணும் கொடியும் சோலையும் நதியும் மாறவில்லை

Read More

வள்ளுவ மாலை

-சுரேஜமீ மானம்போய் வாழும் நிலைவேண்டார் மாந்தர் மனமேகும் என்றும் திருக்குறளை - போகும் நிலம்யாவும் சொல்லும் மறையொத்த நீதியும்      நேர்நின்று வெற

Read More

வள்ளுவ மாலை

- சுரேஜமீ குறளென்ப சான்றோரே நீதிவழி நிற்றற்கு வேறொத்த நூலில்லை வாழ்வின் வகையறிய தேடிப்படி ஏட்டினிலே பேர்சொல்ல - ஊர்சொல்ல  வேண்டுமெனில் ஓதுகுறள்

Read More

முகநூல் பெற்ற வரம்!

-சுரேஜமீ முன்னம் பெற்றவளோ பின்னம் பிறப்பானோ இன்னம் இவனன்றி                                      யாவரும் உறவின்றிப் போவதும் எங்கென்பேன்? பிற

Read More

சிகரம் நோக்கி … (4)

சுரேஜமீ இயற்கை நம் கண் முன்னே நிற்கும் மிகப் பெரிய சவால் மட்டுமல்ல; நம்மைச் செதுக்கி சீர்தூக்கும் ஒப்பற்ற ஆசிரியர் என்று கூடச் சொல்லலாம். ஆக்கத்திற

Read More

வள்ளுவ மாலை

-சுரேஜமீ திருக்குறள் ஓதுவீர் ஓங்கும் புகழெய்த ஓடும் மனதிற்குப் போடும் கடிவாளம் தேடும் அறிவிற்கோர் ஏற்றம் - வருமொரு        தீதும் அகற்றிடும் நூ

Read More

முயலாமை!

--சுரேஜமீ. அம்மா மதுரம் அவர்கள் திருவரங்கத்தைச்(Srirangam) சேர்ந்தவர்கள் என்பது தாங்கள் அறிந்ததே! கவிஞர் வாலி அவர்களும் அதே ஊரைச் சார்ந்தவர்தான்!

Read More

அன்னையர் தினம்?

-சுரேஜமீ அன்னையர் தினம் என்று அன்னியன் வைக்கின்றான்; அதற்கும் நாமெலாம் அடிபணிந்து நிற்கின்றோம்! அன்னைக்கு ஏதொரு தினம்? அனுதினமும் அவள்தினம்தான்!

Read More

வாழுகின்ற தமிழுக்கு ஒப்பாக வாழுபவன்!

-சுரேஜமீ வாழ்த்துக்கள் வருவதற்கு வரம்வேண்டி நிற்போர்முன் வானவரே வலியவந்து வாழ்த்துவது கண்டவன்தான் வையத்திலொரு கவியாம் கவிக்கெல்லாம் அரசனவன் வாழு

Read More

சர்க்கரை நோய்

-சுரேஜமீ கணையம் கடவுள் கொடுத்த வரம்! ஐம்புலன்களை அடக்கவில்லை எனில்                             ஆறறிவின் பயனேது? உண்ணும் உணவே சர்க்கரைய

Read More

சிகரம் நோக்கி – 3

சுரேஜமீ புரிதல் கடந்த பத்து ஆண்டுகள் கொடுத்த பொருளாதார வளர்ச்சி நம் சமூகத்தையே திருப்பிப் போட்டிருக்கிறது என்பதை எவரும் மறுக்க முடியாது. கல்வி வ

Read More

வள்ளுவ மாலை

-சுரேஜமீ எதுசேர்க்கும் போம்வழி இன்பம் நிலத்தார்க்கு ஏற்றதொரு வாழ்வில் புலன்வழிச் செல்லா- வினையறிந்து வீழான் துணையொடு - வள்ளுவன்  வாக்கின் வழிசெ

Read More

வள்ளுவ மாலை

-சுரேஜமீ மாண்புடைப் பண்பும் நெறியும் உள்ளேகி மண்ணில் பயனுற வாழ்தற்கு - நாளும் மனதினில் வள்ளுவம் ஏகிட - ஞாலமும்      மாந்தரின் சொர்க்கம் இனி!

Read More

சிகரம் நோக்கி.. (2)

சுரேஜமீ எதைக் கொண்டு வந்தோம்? வாழ்க்கையில் நாம் துய்ப்பதும்; எய்துவதும், ஏகுவதும், பெற்றதும், பெறுவதும் அனைத்தும், இடையில் வந்தவையே! அதற்கும் மேலா

Read More