வடிவாய் கவிசெய்வோம் வா!

நாகினி   நடித்து மனத்தினுள் நஞ்சை மறைத்து கடிக்கும் உறவினி கானலாய் மாற வடிவாய் கவிசெய்வோம் வா! அடித்து எதையும் அபகரிக்கும் எண்ணம் மடி

Read More

பலம் தரும் பகுத்தறிவு

நாகினி    பணக்கட் டிலெழு துகோல் சொருகி .. பணத்தை இழுத்து சுருட்டும் செயலால் குணத்தி னுயர்மா னமுஞ்சிந் தனையும் … குறுகி பகுத்த றிவுமெல

Read More

மனம் வென்றிடும் நேர்

நாகினி   மனம் வென்றிடும் நேர்.. (நொண்டிச்சிந்து) உண்மையில் அன்பினா லே .. இனி .. உள்ளொன்று வைக்காத பேச்சினி லே சண்டைகள் வந்தாலு மே .. உ

Read More

பாதங்களால் நிறையும் வீடு

நாகினி   பாதங்களால் நிறையும் வீடு.. (அறுசீர் ஆசிரிய விருத்தம்)   மோதலைத் தவிர்த்து மண்ணிலே உறவின் … மொழியென மலரும் காதலில்

Read More

ஊடு பயிர்…

  என்னவோ சாபமோ ஏனோ பிறப்பிங்கு நன்மக வாயென நாப்புலம்பும்... தன்மையில் பெண்ணென ஆணாகப் பேடு! பேடும் ஒருபிறவி பெற்றாரென் றெள்ளிநகை யாடும

Read More

கண்ணதாசன்..

நாகினி (சிந்தியல் வெண்பா)   கண்ணெனத் தத்துவங்கள் காலமெல்லாம் நீண்டிருக்கப் பண்ணென ஏட்டில் படங்களில்.. கண்ணிமை வண்ணமானார் கண்ணதாசன் வா

Read More

உதயம் காணா இதயம்

நாகினி   விதையாய் விழுந்து கதையாய் போனது அன்பின் பிம்பம் கன்றிட நோகுது தெம்பு தராமல் வம்பு வளர்ந்திட என்னதான் காரணம் சின்னதாய்ச் சண்ட

Read More

கவியரங்கக் கவிதை.. 1

நாகினி சமூக முன்னேற்றத்திற்கு வேண்டியது.... (நேர்மையான அரசு) மொழி வாழ்த்து சத்தியம் சொல்வதற்குச் சக்தியானச் செந்தமிழே வித்தென எங்கருத்தை வீம்

Read More

உணர்ந்து.. அகற்று

நாகினி   நாளும் விடியல் நலமாக்கும் ஆண்டவன் ஆளும் உலகத்தில் அமைதி கெடுத்திடும் கோளும் மறையாதக் கோடு! கோடு கிழித்திங்கு கொள்கை மறக்காம

Read More

விருந்தும் மருந்தும்..

விருந்தும் மருந்தும்...(குறள் வெண்பா) வாராரோ என்றேதான் வாசலிற்க்கண் வைத்தீதல் சாராம்சம் பக்கமென்றும் சாய்! வந்தபின்னே இன்முகத்தில் வாவென்று வாச

Read More

ஈழம்

நாகினி   இலங்கை தீவு தனி தமிழ் ஈழம் கேட்கும் தமிழர் நிறைந்த பாவு.. இலக்கியத்திலும் தமிழரோடு பழங்காலத்தில் ஈழம் தொடர்பு அடையாளம் காட்

Read More

மறக்க.. முடக்கு..கூவு!

நாகினி     குலத்தை அழித்துக் குடிதான் பேணும் நலத்தைச் சிதைத்து நல்மதிப்பு மாய்க்கும் குடியை ஒழித்திடக் கூவு! மதுவைக் குடித்து

Read More

கானல் கனவு

நாகினி   உனக்கென ஒரு குடும்பம் எனக்கென இல்லற தர்மம் சுமக்கின்ற காலம் கதையொன்று காதலென கைநீட்டுவதேனோ! கடந்த இளமை பருவம் கசக்கிய காதல்

Read More

மன்னிக்க வேண்டா மனம்

நாகினி     பிஞ்சு மலரைப் பிடுங்கிக் கனிவான நெஞ்சு கசக்கியே நோவாக்கும்.. வஞ்சத்தை மன்றாளும் வேந்தர் மறந்து பொறுத்தாலும் மன்னிக்

Read More